Privacyverklaring

De Nederlandse Beroepsorganisatie Voor Onderhandelaars (NLBVO) is een vereniging. De NLBVO vertegenwoordigt de belangen van geschoolde onderhandelaars in Nederland. 
Wij verwerken gegevens van onze leden, van relaties en prospects en van bezoekers van de website om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dat doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy wetgeving. Hieronder vindt u onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 

26 mei 2023


Contact

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Onderhandelaars (NLBVO)

[email protected] 

Pijnboomstraat 49, 2565ZJ te Den Haag


De NLBVO verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons

verstrekt via de website, email, telefoon en app. 


Persoonsgegevens

De NLBVO verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

• Werkervaring

• Werkgever

• Bankgegevens


Doeleinden

De NLBVO verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het invulling geven aan het fungeren als vereniging volgens de bepalingen in de

statuten van de NLBVO in het algemeen;

en verder,

• Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard

copy;

• Het bevorderen van participatie aan activiteiten;

• Het onderhouden van contact;

• Een goede en efficiënte dienstverlening;

• Het verrichten van administratieve handelingen;

• Verbetering van de dienstverlening;

• Facturering;

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

• Marketing;

• Nakoming van wettelijke verplichtingen.


Gegevensverwerking 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw)

(lidmaatschaps)overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke

Verplichting.


Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat de NLBVO hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering -

van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van

toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan

niet op verzoek van de NLBVO persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u daarmee

toestemming dat wij deze gegevens verwerken.


Verstrekking binnen de vereniging

De NLBVO kan op verzoek individuele leden relevante persoonsgegevens van haar leden

verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te

allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens

persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van de de NLBVO.


Gegevens bewaren

De NLBVO zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens dienen langer bewaard worden, omdat de NLBVO zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.


Gegevensbeveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of

onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft de NLBVO passende

beveiligingsmaatregelen genomen.


Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na

ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk een overzicht van uw

persoonsgegevens.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: [email protected]