Gedragscode NLBVO

  

1.     Inleiding en toelichting 

 

Hoe dienen professionals verbonden aan de NLBVO hun werk op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te oefenen? En hoe kunnen ze daarop worden aangesproken? 

 

Deze Gedragscode beschrijft de regels die de Geregistreerd Onderhandelaars van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Onderhandelaars (“NLBVO”) als uitgangspunt hanteren bij hun dagelijks werk. De NLBVO verstaat onder aan de NLBVO verbonden Onderhandelaars: geschoolde onderhandelaars in Nederland, uit zowel publieke als private sector, NGOs en de wetenschap. 

 

Hierbij hanteren wij als Geregistreerd Onderhandelaars de volgende kernwaarden: 

1) aantoonbaar interesse en regelmatige studie op het vakgebied van onderhandelen en bereidbaarheid om deze kennis te delen met Geregistreerd Onderhandelaars van NLBVO; 

2) werken volgens algemeen geaccepteerde maatschappelijke normen van kennis en vaardigheden, integriteit en vertrouwelijkheid; 

2) eerlijk en betrouwbaar zijn in contacten met collega’s en externen; 

3) respecteren van gebruiken, regels en codes van bepaalde industrieën en bedrijven, andere belanghebbenden en het publiek; en 

4) het houden aan de wet- en regelgeving, regels en reglementen die op de praktijk van Onderhandelaars betrekking hebben. 

 

De Gedragscode geldt voor alle Geregistreerd Onderhandelaars en is onlosmakelijk verbonden met de NLBVO, ongeacht de organisatie waar de Geregistreerd Onderhandelaars 

werkzaam zijn. De Geregistreerd Onderhandelaars zijn individueel verantwoordelijk voor hun gedrag indien dit in strijd is met de waarden en regels uit de Gedragscode. 

 

Alle Geregistreerd Onderhandelaars melden hun aansluiting bij de NLBVO bij de organisatie waar de Geregistreerd Onderhandelaars in dienst is, dan wel in opdracht voor werkt. Deze  

Geregistreerd Onderhandelaars en de organisatie gaan akkoord met vermelding op de NLBVO-website, zo niet, dan wordt dit met redenen omkleed aangegeven bij de het secretariaat van de NLBVO. 

2.     Regels voor Onderhandelaars in de praktijk 

 

Geregistreerd Onderhandelaars houden zich aan regels zoals bepaald in de Statuten en de in dit document genoemde gedragsregels. In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien voor een bepaalde situatie doet de Klachtencommissie uitspraak. 

 

❖ Professionaliteit, Kennis en Vaardigheden 

 

Geregistreerd Onderhandelaars van de NLBVO dienen hun werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Verwacht mag worden dat zij: 

• geregeld cursussen of opleidingen zullen volgen om hun kennis- en vaardigheidsniveau op het vakgebied van onderhandelen op peil te houden, met een minimum van 1 erkende opleiding per jaar; 

• op de hoogte zijn van de voor hem/haar relevante wet- en regelgeving en zich zullen houden aan de relevante wetten en regels; en

• onderhandelen volgens de principes van de Harvard-methode.

• bijdragen aan een bij derden positieve positionering van NLBVO en de aan de NLBVO verbonden Geregistreerd Onderhandelaars. 

 

❖ Openheid en integriteit 

 

Geregistreerd Onderhandelaars van de NLBVO zijn open, integer, betrouwbaar en eerlijk in hun contacten met onderhandelaars, ambtenaren, media, andere belanghebbenden en collega’s. Actief en met overtuiging houden zij zich aan: 

• wet- of regelgeving, en bijbehorende interpretaties; 

• duidelijkheid over wie zij zijn, namens wie en welke organisatie zij handelen en welke belangen zij vertegenwoordigen; 

• het geven van een realistisch beeld binnen de eigen organisatie en/of (potentiële) opdrachtgevers over de werkzaamheden en te realiseren doelen; 

• het verstrekken van betrouwbare en accurate informatie;

• de inspanningsverplichting tot verificatie van door de (zowel externe als eventuele interne) opdrachtgever verstrekte informatie en verantwoording daarover; en

• al datgene wat in het maatschappelijk verkeer als integer wordt beschouwd. 

 

❖ Voorkomen van belangenverstrengeling 

 

Geregistreerd Onderhandelaars van de NLBVO behartigen geen conflicterende belangen. In geval van twijfel worden betrokken partijen en het bestuur van de NLBVO op de hoogte gebracht en moeten deze hun uitdrukkelijke toestemming verlenen. Het vervullen van politieke en maatschappelijke functies is mogelijk, echter hier dient belangenverstrengeling te worden uitgesloten. 

 

❖ Vertrouwelijkheid 

 

Geregistreerd Onderhandelaars van de NLBVO gaan prudent en verantwoordelijk om met vertrouwelijke informatie en verspreiden vertrouwelijke en/of interne informatie alleen als daarvoor toestemming bestaat van de informatieverstrekker. 

3.     Naleving en handhaving 

 

Geregistreerd Onderhandelaars van de NLBVO onderschrijven en respecteren de Gedragscode en committeren zich aan de Klachtenprocedure van de organisatie. De Klachtencommissie ziet toe op de naleving van de Gedragscode. De commissie behandelt klachten, toetst, beoordeelt en brengt een bindend advies uit aan het bestuur van de NLBVO.